Bestyrelse

Formand, forretningsudvalget og sponsorudvalget
Jens Sørensen (JS)
Mobil: 29 12 79 70
E-mail : jensgolfchamp@gmail.com

Næstformand, forretningsudvalget
Lars Mølgaard (LM)
Mobil: 23 38 47 71
E-mail: larsmolgaard59@gmail.com

Kasserer og forretningsudvalget
Svend Pedersen (SNP)
Mobil: 22 36 24 14
E-mail: svend.n.pedersen@hotmail.com

GolfBox og turneringsudvalget
Jan Krøll (JK)
Mobil: 24 25 50 49
E-mail: kroell001@gmail.com

Sponsorudvalget
Jan Christensen (JC)
Mobil: 21 41 89 66
E-mail: jc@pacttrade.dk

Hjemmeside
Harry Ballesteros Petersen (HBP)
Mobil: 31 75 12 19
E-mail: tumibal@hotmail.com

Sekretær
Aage Christensen
Mobil: 20 81 48 62
E-mail: cvm.aage@mail.dk


Vedtægter for Herreklubben i Sorø Golf

§ 1.

NAVN OG FORMÅL: Foreningens navn er Herreklubben, Sorø Golfklub Foreningens formål er: at sikre det bedst mulige grundlag for at spille golf med ligesindede under formelle rammer, danne netværk, skabe golfoplevelser af forskellig karakter samt være med til at skabe et økonomisk fundament gennem særlige arrangementer, til støtte for ungdom mv. i Sorø Golfklub gennem evt. udlodning/støtte. at sikre de enkelte medlemmers rettigheder og interesser i Herreklubben.

§ 2.

MEDLEMMER: Som medlemmer af foreningen kan optages mænd der er medlem af Sorø Golfklub, fra det fyldte 18. år. Der spilles som maksimum med HCP 36 i klubbens matcher. Medlemskabet er aktivt når kontingentet er betalt. Betales kontingent eller løbende ydelser ikke efter påkrav, kan medlemmet ekskluderes af bestyrelsen. Bliver et medlem ekskluderet, kræves der ikke yderligere motivering overfor 3. mand. Indbetalte midler tilbagebetales ikke ved eksklusion. Foreningens medlemmer er berettiget til at deltage i foreningens arrangementer, anvende medlemskabet i reklame øjemed efter aftale med bestyrelsen, samt i øvrigt udnytte de muligheder der skabes gennem foreningens samarbejde. Foreningen hæfter med sin formue for de i foreningen påhvilende forpligtelser. Foreningens medlemmer hæfter ikke for disse forpligtelser.

§.3.

KONTINGENT. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling efter bestyrelsens indstilling. Kontingentet betales forud for et år ad gangen den 1/04. Foreningens midler anvendes under hensyntagen til foreningens formålsparagraf.

§.4.

GENERALFORSAMLING. Generalforsamlingen er øverste myndighed i foreningen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og der indkaldes via opslag i klubben, klubbens hjemmeside samt evt. e-mail til generalforsamlingen med et varsel på mindst 14 dage med angivelse af de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når det skriftligt kræves af mindst 1/2 af foreningens medlemmer med angivelse af de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Det påhviler bestyrelsen at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling senest 14 dage efter begæring er modtaget. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme . Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af årsberetning. 3. Fremlæggelse af årsregnskab samt forslag til kontingent. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen (hvis der er behov). 5. Valg af revisor og supplement for denne. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være tilstillet bestyrelsen senest den 1. marts, således at forslaget kan medtages i indkaldelsen. På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelser, der går ud på ændringer af foreningens vedtægter, kræves at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede samt at en sådan beslutning kun kan vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte. Såfremt halvdelen af foreningens medlemmer ikke er til stede, men forslaget i øvrigt er vedtaget med det nødvendige flertal, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget endeligt kan vedtages med almindeligt flertal.

§.5.

BESTYRELSEN. Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer. 3-4 medlemmer er på valg hvert andet år på skift. (Ved 1. generalforsamling efter foreningens opstart vælges 3-4 medlemmer kun for 1 år). Bestyrelsen vælger selv sin formand og konstituerer sig efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er ikke berettiget til at forpligte foreningen ved optagelse af lån eller andre økonomiske forpligtelser. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

§.6.

REGNSKAB OG REVISION. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Foreningens regnskaber revideres af en generalforsamlings valgt revisor, der vælges for et år ad gangen.

§.7.

OPHØR. Beslutning om foreningens opløsning, kan kun gennemføres på en hertil indkaldt generalforsamling. Beslutningen kan kun vedtages, hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, samt at ¾ af de tilstedeværende stemmer for beslutningen. Såfremt beslutningen ikke opnår det krævede flertal, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen endelig kan vedtages med almindeligt flertal. Ved opløsning tilfalder foreningens formue Sorø Golfklub i opløsningsåret. Således vedtaget på generalforsamling den. 23. marts 2013″Indkaldelse til Åbnings turnering og Generalforsamling 2024 i Herreklubben.
Lørdag den 23. Marts kl. 08:00 i klubhuset i Sorø Golfklub.

Indkaldelse til Åbnings turnering og Generalforsamling 2024 i Herreklubben.

Lørdag den 23. Marts kl. 08:00 i klubhuset i Sorø Golfklub.

Tilmelding til både generalforsamling og åbningsturnering sker på GolfBox.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Kenneth Worm – valgt.

2.Aflæggelse af årsberetning ved formand Jens Sørensen – godkendt

3. Fremlæggelse af årsregnskab samt forslag til kontingent ved kasserer

Svend Pedersen. Bestyrelsen foreslår:

Årskontingent kr. 350

Turneringsfee kr. 250 for halv sæson eller 500 for en helsæson – Godkendt samt 125/250 for tilmelding alene til 9 hullers turnering

4. Gennemgang af planer for Herreklubbens sæson 2024 – derudover var der et enkelt forslag, om at kigge til Tyskland med hensyn til afholdelse af weekendturen, men dette var afprøvet, og fundet for dyrt.

5. Valg til bestyrelsen:

På valg er :

Jens Sørensen (villig til genvalg)

Svend Pedersen (villig til genvalg)

Jan Christensen (villig til genvalg)

Harry B. Pedersen (villig til genvalg) – alle genvalgt for 2 år

6. Valg af revisor og suppleant. På valg er Max Wagner og Per Hansen – begge genvalgt

7. Behandling af indkomne forslag, som skal være formanden i hændesenest den 17/3 som mail til jes@magentaconsult.dk – Der var kommet et forslag fra nogle medlemmer om der ikke skal gives points ved matchers som ikke spilles om mandagen på Sorø golfbane. Dette blev livligt debatteret og der var ligeligt fordelt af for og imod forslaget, og det endte op i, at bestyrelsen ville kigge på det, og eventuelt tilpasse tuneringsformen herefter.

8. Eventuelt (der kan ikke tages emner op til beslutning

Under eventuelt kom vi ind på om klubben skulle være større med flere medlemmer og hvad vi eventuelt skulle gøre, for at opnå dette. Der blev fremsat flere forslag og tiltag vi kunne prøve:

Først og fremmest skal vi prøve at forbedre vores renomme i selv golfklubben.

Vi skal være mere synlige for både nye og gamle medlemmer i golfklubben.

Vi skal måske forsøge med en åben herredag og måske tilbyde nye medlemmer en mentor ved start i herreklubben.

Vi skal måske opgradere vores markedsføring og foretage nogle anderledes og synlige ting?

Referent Aage Christensen


Indkaldelse til Åbnings turnering og Generalforsamling 2023 i Herreklubben.
Lørdag den 25. Marts kl. 08:00 i klubhuset i Sorø Golfklub.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Kenneth Worm
 2. Aflæggelse af årsberetning ved formand Jens Sørensen
 3. Fremlæggelse af årsregnskab samt forslag til kontingent ved kasserer

Svend Pedersen. Bestyrelsen foreslår:

Årskontingent kr. 350

Turneringsfee kr. 250 for halv sæson eller 500 for en helsæson

 1. Gennemgang af planer for Herreklubbens sæson 2023
 2. Valg til bestyrelsen:

På valg er Søren Horn (ikke villig til genvalg)

Lars Mølgaard (villig til genvalg)

Jan Krøll (villig til genvalg)

Bestyrelsen foreslår Åge Christensen som nyt betyrelsesmedlem

 1. Valg af revisor og suppleant. På valg er Max Wagner og Per Hansen
 2. Behandling af indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest den 17/3 som mail til jes@magentaconsult.dk
 3. Eventuelt (der kan ikke tages emner op til beslutning)

Indkaldelse til Generalforsamling 2022 i Herreklubben.
Lørdag den 26. Marts kl. 08:00 i klubhuset i Sorø Golfklub.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Kenneth Worm.
 2. Aflæggelse af årsberetning
 3. Fremlæggelse af årsregnskab samt forslag til kontingent.
  Bestyrelsens kontingentforslag: 350 kr.
  Turneringsfeeforslag: 250 for en halv sæson eller 500 kr. for hele sæsonen.
  Gæstefee: 50 kr. max. 3 gange.
 4. Gennemgang af planer for Herreklubbens sæson 2022
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  På valg er: Svend Pedersen, Jens Sørensen, Jan Christensen og Harry Ballesteros
  Alle er villige til genvalg.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af alle
 6. Valg af revisor og suppleant. På valg er Max Wagner, hhv. Per Hansen.
 7. Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest d. 24/3 ved
  mail til formanden på jes@breinholt.biz
 8. Eventuelt

Referat af Generalforsamling 2021 i Herreklubben.

Søndag den 6. juni kl. 10:00 i klubhuset i Sorø Golfklub.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. Lars Mølgaard valgt.

2. Aflæggelse af årsberetning

Jens gennemgik kort 2020-sæsonen med sen start p.gr.a. corona og ændringerne vedr. overgang fra lodtrækning på puttinggreen til tilmelding, startliste og scoreindtastning direkte på GolfBox med store lettelser i turneringsadministrationem til følge.

Efter at have tabt i 2019 i Skovbo mod deres Herreklub vandt vi så overbevisende i Sorø at vi vandt samlet. Ryder Cuppen i Trelleborg blev delt, så pokalen blev hos os.

Weekendturen måtte flyttes fra Barsebäck til Furesø. Alligevel blev det en vellykket tur. Det samme blev én-dags turen til Langesø i bragende solskin med deres ”flydende” driving range.

Formel Golf, hold- og putteturneringerne kørte upåklageligt trods corona-udfordringerne (og fandt deres rette vindere 😉, ref.)

Formel Golf fortsætter i 2021, mens hold- og putteturnering er afløst af hulspil og eclectic-turnering.

Jens takkede sponsorerne, som er blevet flere i 2021, bestyrelsen og især de afgående medlemmer. Han bad medlemmerne huske, at der er tale om frivilligt arbejde, som bør afføde et klap på skulderen.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Fremlæggelse af årsregnskab samt forslag til kontingent.

Bestyrelsens kontingentforslag: 350 kr. blev vedtaget.

Turneringsfeeforslag: 25 kr./gang, 225 for en halv sæson eller 450 kr. samlet for hele sæsonen blev vedtaget med anbefaling fra flere sider om at udelukkende at have halv- og helsæson-kontingent, fjerne enkeltdagsfee’en og nedlægge MobilePay-betaling, da den koster gebyr hver gang.

Gæstefee: 50 kr. vedtaget.

Prøvespil for muligt nye medlemmer max. 3 gange tillades.

4. Gennemgang af planer for Herreklubbens sæson 2021 Harry præsenterede Herreklubbens hjemmeside sorøherreklub.dk og e-post-adresse herreklubben@sorøherreklub.dk. Medlemmer syntes, det så godt ud.

Årets turneringsplan, som jo er godt i gang, kan bl.a. se på den.

Jens gennemgik turneringsplanens specielle ting, ombytning af én-dags og weekendtur, flytning af én-dags turen fra Royal Golf til Simons, den netop modtagne aftale om weekendturen til Barsebäck (pris 1995 kr.), mødet med Skovbo Herreklub og Ryder Cuppen i Sorø mod Trelleborg samt tilbudet fra Royal Golf til næste år som plaster på såret for deres kvajer i år.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er: Thyge Thygesen, Per Quistgaard, Jan Krøll og Lars Mølgaard.

Valgt med akklamation blev Søren Horn, Jan Krøll og Lars Mølgaard.

På grund af overgangen til GolfBox-startliste og elektroniske betaling er der ikke brug for så mange turneringsledere. Derfor bestyrelsens størrelse sættes ned.

6. Valg af revisor og suppleant. På valg er Max Wagner, hhv. Per Hansen. De blev genvalgte.

7. Behandling af indkomne forslag.

Forslag fra Max: Se vedhæftede bilag.

Efter aftale med Max, fordi det er bedre at udformes som en opfordring, blev forslaget flyttet til 8. Eventuelt.

8. Eventuelt

Max gennemgik sit forslag, også på baggrund af Svends oplevelse i mandags.

Forslaget affødte en diskussion om det sociale aspekt, der er et af Herreklubbens kerneområder. Jens H opfordrede kraftigt medlemmer i buggy til at bevare fokus på deres spillemakkere, og ikke ”bare drøne” frem til deres bold.

Ernie opfordrede til at ændre Formel Golf til en slags Stableford med udgangspunkt i at alt over 26 point gir point på kontoen, f.eks dem der laver 27 gir 1 point til mesterskabet, dem der laver 30 point gir 4 point, dem der laver 36 point gir 10 point dvs hvis 4 laver 36 point får alle 10 points. Alle runder skal tælle med, undtaget afslutningen.

Der blev udtrykt både forståelse for opfordringen og rimelig stærk afvisning, begrundet i at alle runder skulle tælle ikke bar de 20 bedste som nu og fordi GolfBox ikke kan håndtere det, så det skal føres manuelt på regneark eller lign. Bestyrelsen noterede sig opfordringen.

Spørgsmålet om EU-IT-reglerne (GDPR), dvs. spredning af medlemmernes e-adresser og tlf.nr., blev drøftet. Ifølge skolefolkene (Søren J og Jens H) kan man vise medlemmernes oplysninger, hvis man forinden har givet dem mulighed for at sige. Bestyrelsen vil arbejde videre med emnet.

Thyge Thygesen Lars Mølgaard

Referent Dirigent

Bilag til pkt. 7.

Kørsel med Buggy i Herreklub regi:

Tidligere på året vedtog bestyrelsen, at der max. Måtte være 1. person i en Buggy – Dette er helt sikkert gjort i en godt forsøg på at gøre Herreklubben mere social, og undgå at ”dovenskab” blev brugt til at booke sig med på en Buggy.

Jeg vil dog foreslå, at såfremt Golfbox har sat 2 der normalt kører Buggy sammen i en bold, at disse 2 så kan få lov at dele en vogn – Primært for at minimere sliddet på vores og andres baner, samt spare klubbens/klubbernes grej.

Og samtidig kraftig anmode om at dem der kører Buggy, er så sociale som muligt, med dem i bolden der ikke kører Buggy.

Med venlig hilsen

Max Wagner Jensen


Generalforsamling 2021

Søndag den 6. juni kl. 10:00 i klubhuset i Sorø Golfklub.

Husk coronapas/-test og mundbind.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Lars Mølgaard.
 2. Aflæggelse af årsberetning
 3. Fremlæggelse af årsregnskab samt forslag til kontingent.
  Bestyrelsens kontingentforslag: 350 kr.
  Turneringsfeeforslag: 25 kr./gang, 225 for en halv sæson eller 450 kr. samlet for hele sæsonen.
  Gæstefee: 50 kr. max. 3 gange.
 4. Gennemgang af planer for Herreklubbens sæson 2021
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  På valg er: Thyge Thygesen, Per Quistgaard, Jan Krøll og Lars Mølgaard.
  Thyge modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Søren Horn.
 6. Valg af revisor og suppleant. På valg er Max Wagner, hhv. Per Hansen.
 7. Behandling af indkomne forslag.
  Forslag fra Max: Se vedhæftede bilag.
 8. Eventuelt

Bilag til pkt. 7.

Kørsel med Buggy i Herreklub regi:
Tidligere på året vedtog bestyrelsen, at der max. Måtte være 1. person i en Buggy – Dette er helt sikkert gjort i en godt forsøg på at gøre Herreklubben mere social, og undgå at ”dovenskab” blev brugt til at booke sig med på en Buggy.
Jeg vil dog foreslå, at såfremt Golfbox har sat 2 der normalt kører Buggy sammen i en bold, at disse 2 så kan få lov at dele en vogn – Primært for at minimere sliddet på vores og andres baner, samt spare klubbens/klubbernes grej.
Og samtidig kraftig anmode om at dem der kører Buggy, er så sociale som muligt, med dem i bolden der ikke kører Buggy.

Med venlig hilsen
Max Wagner Jensen

X